• Franco levering vanaf €100 ex. btw
 •  Deskundig lichtadvies op maat
 •  Uitsluitend A-merken
 •  Tot 7 jaar fabrieksgarantie

Artikel 1: Definities

 1. Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, verstaan de opdrachtgever, koper, tussenhandelaar en iedere afnemer, die aan bedrijfsverlichting.be, een opdracht geeft of met deze een Overeenkomst heeft gesloten.
 2. Onder bedrijfsverlichting.be worden in deze Voorwaarden mede begrepen alle ondernemingen aan wie de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.
 3. Onder Overeenkomst wordt in deze Voorwaarden verstaan elke overeenkomst die tussen bedrijfsverlichting.be en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en Overeenkomsten van bedrijfsverlichting.be.
 2. Indien Opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart, binden deze bedrijfsverlichting.be slechts voor zover bedrijfsverlichting.be deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. De offertes en aanbiedingen van bedrijfsverlichting.be zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling en/of het geven van een opdracht.
 2. Orders, Overeenkomsten en afspraken zijn voor bedrijfsverlichting.be eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Gegevens in drukwerken, catalogi, folders door bedrijfsverlichting.be of door een van haar fabrikanten, die zij vertegenwoordigt, zijn aan wijziging onderhevig en binden bedrijfsverlichting.be derhalve niet.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen bedrijfsverlichting.be en Opdrachtgever komt schriftelijk tot stand dan wel doordat bedrijfsverlichting.be met uitvoeringshandelingen is begonnen.
 2. Een Overeenkomst die Opdrachtgever heeft gesloten met een vertegenwoordiger of enige tussenpersoon van bedrijfsverlichting.be is slechts rechtsgeldig indien en voor zover de vertegenwoordiger of tussenpersoon beschikt over een schriftelijke volmacht.
 3. Alle opgaven door bedrijfsverlichting.be van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. bedrijfsverlichting.be kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake afwijkingen zullen voordoen. Calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, folders, orderbevestigingen, facturen, publicaties en andere bescheiden afkomstig van bedrijfsverlichting.be binden bedrijfsverlichting.be niet. Getoonde of verstrekte (proef)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.

Artikel 5: Prijzen

 1. Voor de door bedrijfsverlichting.be en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelden de prijzen en Voorwaarden van de leveringsdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn bedrijfsverlichting.be / grens, exclusief omzetbelasting, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief emballage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien noodzakelijk, wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van bedrijfsverlichting.be.
 4. Ook indien één van de binnenlandse of buitenlandse leveranciers aan bedrijfsverlichting.be haar prijzen tussentijds verhoogt, bedrijfsverlichting.be gerechtigd deze prijsstijging door te berekenen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. bedrijfsverlichting.be heeft ook na het sluiten van de overeenkomst, doch vóór de aflevering en/of de uitvoering van de opdracht, het recht om de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen, ongeacht of deze omstandigheden voorzienbaar waren. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen.
 6. Indien bedrijfsverlichting.be in verband met enige opdracht door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door bedrijfsverlichting.be gehanteerde tarieven.

Artikel 6: Betaling

 1. Alle betalingen dienen (bij vooruitbetaling) binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder aftrek of verrekening, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens bedrijfsverlichting.be op te schorten.
 3. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of het niet tijdig voldoen aan zekerheidstelling is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van bedrijfsverlichting.be op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is bedrijfsverlichting.be zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit deze en alle verdere met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.
 4. bedrijfsverlichting.be is te allen tijde gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.
 5. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt, is hij vanaf de factuurdatum een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.
 6. Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 250,00), exclusief B.T.W. en zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
 7. Indien de Opdrachtgever consument is, is de berekening van de buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in art. 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt opgebouwd:
  1. minimumtarief € 40,-
  2. 15% over de eerste € 2.500,-
  3. 10% over de volgende € 2.500,- (tot € 5.000,-)
  4. 5% over de volgende € 5.000,- (tot € 10.000,-)
  5. 1% over de volgende €190.000,- (tot € 200.000,-)
  6. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een minimum van € 6.775,- (boven € 200.000,-).
 8. Elk bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die bedrijfsverlichting.be op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke bedrijfsverlichting.be niet een eigendomsvoorbehoud dan wel een pandrecht heeft bedongen conform artikel 9. Daarna zal elk bedrag dat van Opdrachtgever worden ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 6.5, 6.6 en 6.7.
 9. Alle eerste leveringen van nieuwe of eenmalige opdrachtgevers worden strikt onder rembours geleverd.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Levering en risico

 1. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend & geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake, Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 2. De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst dan wel, indient dit later is, op de dag van de ontvangst door bedrijfsverlichting.be van de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat bedrijfsverlichting.be een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.
 3. Levering geschiedt op de door bedrijfsverlichting.be en Opdrachtgever overeengekomen plaats, dan wel bij gebreke daarvan op een door bedrijfsverlichting.be aan te wijzen plaats.
 4. De kosten van aflevering zijn voor Opdrachtgever.
 5. Het risico voor de te leveren goederen gaat op Opdrachtgever over bij aflevering van de goederen op de plaats van aflevering.
 6. Afleveringen elders dan overeengekomen alsmede retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Indien levering van de goederen door Opdrachtgever wordt geweigerd dan wel niet tijdig wordt aanvaard gaat onverminderd het bepaalde in artikel 9 onmiddellijk het risico van de goederen over op Opdrachtgever en is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. bedrijfsverlichting.be is in dat geval gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto- opbrengst van de verkoop aan deze derde.
 8. Monsters, foto's en tekeningen blijven eigendom van bedrijfsverlichting.be en mogen niet worden nagemaakt of gekopieerd of aan derden ter hand gesteld. Alle modellen en gereedschappen welke speciaal voor een opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van bedrijfsverlichting.be, ook al zijn deze geheel of gedeeltelijk door Opdrachtgever betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 9. Alle artikelen worden uitgevoerd in standaarduitvoering. Voor een bestelling van daarvan afwijkende modellen of kleuren wordt een meerprijs in rekening gebracht, een en ander na voorafgaand schriftelijk overleg.
 10. Wanneer een opdracht volgens model of tekening vervaardigd wordt, neemt Opdrachtgever de garantie op zich, dat geen auteursrecht, merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.
 11. Indien zaken op afroep worden besteld zullen deze maximaal 6 weken op afroep ter beschikking gehouden worden. Indien de zaken binnen deze periode niet zijn afgenomen zullen deze alsnog worden geleverd en gefactureerd.
 12. Per project geld een maximum van 4 deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, waarbij de maximale periode van 6 weken waarin de zaken op afroep ter beschikking worden gehouden, gehandhaafd blijft.
 13. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren en dit binnen 48 uur melden bij de opdrachtnemer.

Artikel 8: Reclame

 1. Reclame dient schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. Reclame ter zake van tekortkomingen in eigenschappen dient binnen 2 dagen na levering plaats te vinden; reclame ter zake van alle overige tekortkomingen binnen 8 dagen na de levering, dan wel binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien reclame niet op bovengenoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.
 2. Gebruikelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclame.
 3. In geval van reclame is bedrijfsverlichting.be slechts gehouden tot aanvulling of vervanging van de niet of niet deugdelijk geleverde goederen. Indien vervoer in opdracht van bedrijfsverlichting.be door derden geschiedt, dient Opdrachtgever tijdig te reclameren conform de toepasselijke vervoerscondities, op straffe van verval van aanspraken op bedrijfsverlichting.be.
 4. Door bedrijfsverlichting.be verstrekte opgaven en informatie met betrekking tot de goederen zijn vrijblijvend en bevrijden Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen tot onderzoek van de goederen.
 5. Bij gebruik en verbruik van geleverde goederen is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het nakomen van wettelijke en andere voorschriften van bevoegde instanties. 8.6 Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende goederen onmiddellijk te (doen) staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
 6. Herroepingsrecht - geldend voor consumenten

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bedrijfsverlichting.be B.V., Ien Dalessing 1J, 3543 MD Utrecht, Nederland, [email protected], Telefoon: +31 (0)30 - 227 0494) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 7. Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
  - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  - producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  - producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
  - audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  - kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”

 8. Zakelijke klanten hebben niet per definitie recht op heropening. Dit zal altijd in overleg moeten plaatsvinden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan bedrijfsverlichting.be verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever heeft niet het recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, zolang niet volledige betaling aan bedrijfsverlichting.be heeft plaatsgevonden, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft. Opdrachtgever is verplicht de hieruit voortvloeiende vorderingen op derden aan bedrijfsverlichting.be te verpanden, op straffe van een boete ter hoogte van 50% van het factuurbedrag voor de geleverde goederen, met een minimum van € 5000,00.
 3. Bij vermenging, verwerking, natrekking e.d. van de goederen met goederen van Opdrachtgever of derden, behoudt dan wel verkrijgt bedrijfsverlichting.be de eigendom voor haar deel in het geheel van de bestaande of ontstane goederen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, heeft bedrijfsverlichting.be zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht de haar in eigendom toebehorende goederen terug te nemen alsmede de kosten van de-installatie. Aan bedrijfsverlichting.be en haar werknemers komt alsdan onherroepelijk het recht toe het terrein van Opdrachtgever te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde goederen te verschaffen.
 5. Vorderingen ter zake van verkoop van aan bedrijfsverlichting.be geheel of gedeeltelijk toebehorende goederen alsmede rechten ter zake van een toekomstige uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden door Opdrachtgever aan de verkoper verpand.
 6. Op verzoek van bedrijfsverlichting.be verschaft Opdrachtgever onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de geheel of gedeeltelijk in eigendom aan bedrijfsverlichting.be toebehorende goederen.
 7. Indien en zolang bedrijfsverlichting.be eigenaar van de goederen is, zal Opdrachtgever bedrijfsverlichting.be onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen.
 8. Bij beslag op (een deel van) de goederen, (voorlopige) surséanse van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van bedrijfsverlichting.be.
 9. Opdrachtgever is jegens bedrijfsverlichting.be aansprakelijk voor alle kosten die bedrijfsverlichting.be maakt bij de effectuering van de haar ingevolge deze Voorwaarden toekomen rechten (zoals het feitelijk weer de beschikking te krijgen over haar eigendommen of het uitoefenen van pandrechten).

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. bedrijfsverlichting.be is niet aansprakelijk anders dan in artikel 8.3 bedoeld voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens en voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet.
 2. bedrijfsverlichting.be is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, immateriële schade, milieuschade en/of gevolgschade.
 3. bedrijfsverlichting.be is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na kennis te hebben genomen van de schadeoorzaak bedrijfsverlichting.be per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.
 4. bedrijfsverlichting.be is in geen geval aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden in de volgende gevallen:
  • indien Opdrachtgever de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door bedrijfsverlichting.be bij de goederen worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden overhandigt;
  • Opdrachtgever het gebruik dat van de goederen kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden voor andere doeleinden dan aangegeven de goederen kunnen aanwenden.
 5. De aansprakelijkheid van bedrijfsverlichting.be gaat nimmer verder dan voor zover door aansprakelijkheid door verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.
 6. Indien de verzekeringsmaatschappij de schade onverhoopt niet mocht uitkeren of de schade is niet gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag. Eventueel door de wederpartij geleden vervolgschade, betrekking hebbende op de schade welke niet door de verzekering wordt gedekt, wordt volledig uitgesloten.
 7. Indien bedrijfsverlichting.be een eventuele aansprakelijkheid erkent dan wel gedeeltelijk erkent kan zij uitsluitend een nieuw product leveren en zal zij nimmer aansprakelijk worden gehouden voor eventuele kosten die met verwijdering en/of demontage van het product te maken hebben.

Artikel 11: Garantie

 1. Elke vorm van garantie van bedrijfsverlichting.be vervalt indien de goederen worden gebruikt anders dan waartoe zij zijn bestemd of anders dan volgens voorschrift.
 2. Voor een geslaagd beroep op garantie dient er voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:
  • Het product dient gebruikt te zijn zoals wordt geadviseerd op onze webwinkel (www.bedrijfsverlichting.be, de doos en/of de handleiding.
  • Er mag geen inbreuk worden gemaakt aan de gebruikersvoorschriften van de leverancier.
  • Het is ter beoordeling aan bedrijfsverlichting.be of er sprake is van een inbreuk of niet.
 3. bedrijfsverlichting.be is na dat zij een aanspraak op garantie geldig heeft geoordeeld slechts gehouden tot aanvulling en vervanging van hetgeen gebrekkig werd geleverd.
 4. Indien bedrijfsverlichting.be goederen aan Opdrachtgever levert die bedrijfsverlichting.be van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. bedrijfsverlichting.be is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop bedrijfsverlichting.be ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. De minimale garantieperiode wat bedrijfsverlichting.be hanteert is 2 jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, met een maximum van 5 jaar.
 5. Buiten de eventuele garantie vallen in elk geval gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak.
 6. Indien bedrijfsverlichting.be onder de eventuele garantie gebreken heeft doen herstellen dan wel het desbetreffende goed heeft vervangen of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal bedrijfsverlichting.be niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Artikel 12: Vrijwaring

  1. Opdrachtgever is gehouden bedrijfsverlichting.be te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de door bedrijfsverlichting.be geleverde goederen en/of diensten en hij zal bedrijfsverlichting.be alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseur kosten, vergoeden die bedrijfsverlichting.be lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 13: Derdenbeding

 1. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van bedrijfsverlichting.be en betreffende de vrijwaring van bedrijfsverlichting.be voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen die in dienst zijn van bedrijfsverlichting.be als van derden voor wiens handelen dan wel nalaten bedrijfsverlichting.be aansprakelijk kan zijn.

Artikel 14: Beëndiging

 1. Indien Opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens bedrijfsverlichting.be in gebreke blijft, is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is bedrijfsverlichting.be bevoegd de Overeenkomst te ontbinden dan wel als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van bedrijfsverlichting.be op volledige vergoeding van geleden en te lijden schade en alle verdere rechten. Ook is bedrijfsverlichting.be bevoegd om – in plaats van de Overeenkomst te ontbinden – de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.
 2. De bevoegdheid tot ontbinding op grond van artikel 14.1 komt bedrijfsverlichting.be ook toe indien bedrijfsverlichting.be oordeelt dat Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen van Opdrachtgever wordt gelegd, het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, een schuldsanering plaats vindt dan wel – indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is – een curatelestelling plaats vindt.
 3. De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld artikel 14.1 bedraagt ten minste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat bedrijfsverlichting.be gehouden is aan te tonen dat deze schade is of zal worden geleden.
 4. In elk van de in artikel 14 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van bedrijfsverlichting.be op Opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van goederen waarvan bedrijfsverlichting.be nog (al dan niet gedeeltelijk) eigenaar is en heeft bedrijfsverlichting.be het recht om de terreinen van Opdrachtgever te betreden teneinde die goederen in bezit te nemen.

Artikel 15: Overmacht

 1. In geval van overmacht is bedrijfsverlichting.be bevoegd haar (leverings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan Opdrachtgever gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van bedrijfsverlichting.be wordt verstaan elke van de wil van bedrijfsverlichting.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van bedrijfsverlichting.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in elk geval mede gerekend:
  1. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade;
  2. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict of dreiging hiervan waardoor de levering van de goederen wordt belemmerd;
  3. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
  4. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
  5. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
  6. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege;
  7. maatregelen opgelegd door organisaties of contractuele vormen van samenwerking waarbij bedrijfsverlichting.be is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt en die de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever belemmeren;
  8. gebrek en/of storingen in de middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
  9. brand of andere ongevallen in het bedrijf van bedrijfsverlichting.be;
  10. niet of niet tijdige levering aan bedrijfsverlichting.be door leveranciers in Nederland en/of andere landen;
  11. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen en/of energie.
 3. Voert bedrijfsverlichting.be ondanks de aanwezigheid van de in artikel 15.1 en 15.2 genoemde omstandigheden de leveringen en/of diensten uit, dan is zij gerechtigd alle door haar te maken kosten aan Opdrachtgever door te berekenen en van de Overeenkomst af te wijken voor zover dit naar haar oordeel noodzakelijk is.
 4. In geval van overmacht aan de zijde van bedrijfsverlichting.be heeft Opdrachtnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als bedrijfsverlichting.be als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 16: Nietigheid

 1. Indien een van de bedingen van deze Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Voorwaarden.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door bedrijfsverlichting.be geleverde goederen en/of voortvloeiende uit de opdracht zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten etc., uitsluitend bij bedrijfsverlichting.be en/of haar licentiegevers/ toeleveranciers Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend bedrijfsverlichting.be daartoe bevoegd.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, databankrechten, portretrechten, en/of overige intellectuele eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is bedrijfsverlichting.be te allen tijde gerechtigd om zijn naam, recht en/of merk op of bij het werk te (laten) vermelden of te (doen) verwijderen, en is het de opdrachtgever, niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming dergelijke naam aanduidingen te verwijderen en/of het werk zonder vermelding van de naam van bedrijfsverlichting.be openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door bedrijfsverlichting.be tot stand gebrachte ontwerpen, modellen, gegevensdragers en/ of (elektronische) bestanden, en alle overige tot stand gebrachte zaken of werken, alsmede alle daarin vervatte rechten van intellectuele eigendomsrechten, eigendom van bedrijfsverlichting.be.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van bedrijfsverlichting.be, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging bedrijfsverlichting.be als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door bedrijfsverlichting.be gehanteerde tarieven.
 6. Ingeval Opdrachtgever bedrijfsverlichting.be gegevens en materiaal aanlevert waarop auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart Opdrachtgever bedrijfsverlichting.be voor alle mogelijke aanspraken van derden.
 7. bedrijfsverlichting.be is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever de resultaten van haar werkzaamheden te gebruiken ter zake van advertenties in alle media alsmede ter zake van eigen presentaties in brochures, catalogi, websites etc.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Indien de overeenkomst (mede) bestaat uit het verrichten van een of meerdere diensten bepaalt bedrijfsverlichting.be de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal bedrijfsverlichting.be de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door bedrijfsverlichting.be mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 3. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien bedrijfsverlichting.be al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van bedrijfsverlichting.be zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 4. Een door bedrijfsverlichting.be opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. bedrijfsverlichting.be is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
 5. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, toestemmingen, depots, het doen van vereiste meldingen en registraties, alsmede het beoordelen of instructies of opdrachten van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of geldende kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van bedrijfsverlichting.be.
 6. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan bedrijfsverlichting.be te worden meegedeeld.
 7. Opdrachten aan derden met betrekking tot de opdracht worden door of namens, en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. bedrijfsverlichting.be houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan bedrijfsverlichting.be, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
 8. Alle opdrachten van Opdrachtgevers beschouwt bedrijfsverlichting.be als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 9. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke bedrijfsverlichting.be naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van bedrijfsverlichting.be te stellen. bedrijfsverlichting.be bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 10. Opdrachtgever vrijwaart bedrijfsverlichting.be voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden/informatie.
 11. Indien bedrijfsverlichting.be de opdracht niet kan uitvoeren doordat Opdrachtgever de daarvoor noodzakelijke medewerking niet verleent of anderszins de voortgang stagneert, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtgever gehouden de door bedrijfsverlichting.be geleden schade te vergoeden.

Artikel 19: Demo modellen

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal bedrijfsverlichting.be de leveringen van demo modellen hetzelfde factureren als een gewone opdracht.
 2. Het retourneren van demo modellen kan alleen geschieden wanneer bedrijfsverlichting.be hier schriftelijk toestemming heeft gegeven dit d.m.v. de door Bedrijfsverlichitng.nl opgestelde retourprocedure. Creditering van de retournering zal geschieden naar beoordeling van bedrijfsverlichting.be, waar zij gerechtigd is kosten in rekening te brengen, die eventueel gemaakt worden, om de retournering in de originele staat van levering terug te brengen.
 3. Demo modellen dienen binnen 30 dagen van retour te worden aangevraagd, tenzij schriftelijk met bedrijfsverlichting.be anders is overeengekomen.

Artikel 20: Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter (woonplaats van gedaagde of Nederland).

Artikel 21: Bekendmaking

 1. De Voorwaarden van bedrijfsverlichting.be zijn in pdf- formaat te downloaden van haar website (www.bedrijfsverlichting.be) en zullen tevens op eerste verzoek worden toegezonden.
Lichtadviseur geeft advies over verlichtingLichtadviseur geeft advies over verlichting

Advies op maat!

Vragen?

Heb je vragen of wil je graag zelf een project starten met ons? Neem dan contact met ons op!

Check Reactie binnen één werkdag

Check Gratis lichtadvies van lichtexperts

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.